Về Thụy Điển

Partier i Sverige – Các Đảng ở Thụy Điển

Sedan valet 2010 har det funnits åtta partier i riksdagen.

Kể từ cuộc bầu cử năm 2010 có tám đảng trong quốc hội.

1. Socialdemokraterna (S) – Đảng Dân chủ Xã Hội
Ledare – Người lãnh đạo: Stefan Löfven

Socialdemokraterna (S) är Sveriges största parti. I förra valet fick de 31 procent av rösterna. Sedan förra valet har de styrt Sverige i regeringen tillsammans med Miljöpartiet.

Đảng Dân chủ Xã hội (S) là đảng lớn nhất của Thụy Điển. Trong cuộc bầu cử lần trước, họ đã nhận được 31 phần trăm số phiếu bầu. Kể từ cuộc bầu cử lần trước, họ đã điều hành Thụy Điển trong chính phủ cùng với Đảng môi trường.

Socialdemokraterna har funnits i över hundra år. Partiet startades av arbetare. De ville att Sverige skulle bli mer rättvis och att arbetarna skulle få det bättre.

Đảng Dân chủ Xã hội đã tồn tại hơn một trăm năm. Đảng này được bắt đầu bởi công nhân/ những người làm công. Họ đã muốn Thụy Điển công bằng hơn và các công nhân/ những người làm công sẽ có được nó tốt hơn.

Under många år röstade nästan hälften av alla svenskar på Socialdemokraterna. Men på senare år har partiet förlorat många röster.

Trong nhiều năm, gần một nửa số người Thụy Điển đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ Xã hội. Nhưng trong những năm gần đây, đảng đã mất đi nhiều phiếu bầu.

Socialdemokraternas viktigaste fråga är att alla ska ha jobb. De vill hjälpa företag att ordna jobb. Men de vill också att många ska jobba med vård, skola och annat som vi betalar genom skatten.

Vấn đề quan trọng nhất mà đảng Dân chủ Xã hội quan tâm là mọi người sẽ có việc làm. Họ muốn giúp các công ty sắp xếp việc làm. Nhưng họ cũng muốn nhiều người sẽ làm việc với y tế, trường học và những thứ khác mà chúng ta phải trả qua thuế.

Socialdemokraterna gillar Europeiska Unionen, EU. De vill att EU ordnar fler jobb med bra löner och villkor för dem som arbetar.

Đảng Dân chủ Xã hội thích Liên minh Châu Âu, EU. Họ mong muốn rằng EU sẽ sắp xếp thêm nhiều việc làm với mức lương và điều khoản hợp đồng tốt cho người lao động.

2. Moderaterna (M) – Đảng ôn hoà
Ledare – Người lãnh đạo: Ulf Kristersson

Moderaterna (M) är Sveriges näst största parti. I förra valet fick de 23 procent av rösterna. De är med i gruppen Alliansen (Alliansen är fyra politiska partier som arbetar tillsammans: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna).

Đảng ôn hoà (M) là đảng lớn thứ hai của Thụy Điển. Trong cuộc bầu cử trước, họ đã nhận được 23 phần trăm số phiếu bầu. Họ thuộc nhóm Liên minh (Liên minh là bốn đảng chính trị làm việc cùng nhau: Đảng Ôn hoà, Đảng Tự do, Đảng Trung tâm và Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo).

Partiet har funnits i över hundra år. Men namnet Moderaterna kom först år 1969. Partiet startades av ledare för företag i Sverige.

Đảng này đã tồn tại hơn một trăm năm. Tuy nhiên, cái tên Đảng Ôn hoà xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1969. Đảng được bắt đầu bởi các nhà lãnh đạo cho các doanh nghiệp/ công ty ở Thụy Điển.

Moderaterna har länge varit ett av de största partierna. Flera gånger har partiets ledare varit statsminister. Men i valet 2014 gick det sämre för partiet. Moderaternas regering fick inte fortsätta att styra.

Đảng Ôn hoà từ lâu đã là một trong những đảng lớn nhất. Nhiều lần các lãnh đạo của đảng này đã làm Thủ tướng. Nhưng trong cuộc bầu cử năm 2014, nó đã tệ hơn đối với đảng này. Chính phủ của Đảng Ôn hoà đã không được phép tiếp tục điều hành.

Moderaterna vill inte att staten ska bestämma för mycket.

Đảng Ôn hoà không muốn nhà nước quyết định quá nhiều.

De tycker att företagen är bäst på att skapa jobb och bra ekonomi. Människor ska få välja mycket själva och ta eget ansvar.

Họ nghĩ rằng các công ty là tốt nhất trong việc tạo ra công ăn việc làm và tài chính tốt. Mọi người sẽ được tự lựa chọn rất nhiều và tự chịu trách nhiệm.

Moderaterna gillar EU. De vill att EU hjälper företag och ser till att ekonomin i Europa är bra.

Đảng Ôn hoà thích Liên minh Châu Âu, EU. Họ muốn EU giúp đỡ các doanh nghiệp và đảm bảo rằng nền kinh tế ở châu Âu là tốt.

3. Sverigedemokraterna (SD) – Đảng Dân chủ Thụy Điển
Ledare – Người lãnh đạo: Jimmie Åkersson

Sverigedemokraterna (SD) är det nyaste partiet i Sveriges riksdag. Partiet har varit med sedan 2010. I det senaste valet fick partiet 13 procent av rösterna.

Đảng Dân chủ Thụy Điển (SD) là đảng mới nhất trong quốc hội Thụy Điển. Đảng này đã tham gia vào từ năm 2010. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất, đảng này đã nhận được 13 phần trăm số phiếu bầu.

Sverigedemokraterna har funnits sedan år 1989. Flera av de som startade partiet kom från rasistiska grupper. De ville att alla invandrare skulle lämna Sverige. I de senaste valen har Sverigedemokraterna fått alla fler röster.

Đảng Dân chủ Thụy Điển đã được tồn tại từ năm 1988. Một trong số những người khởi đầu đảng này đến từ các nhóm phân biệt chủng tộc. Họ muốn tất cả những người nhập cư sẽ rời khỏi Thụy Điển. Trong các cuộc bầu cử gần đây, đảng Dân chủ Thụy Điển đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn.

Nu säger partiet att invandrare får bo i Sverige. Men inte så många.

Bây giờ Đảng này nói rằng những người nhập cư được phép sống ở Thụy Điển. Nhưng không quá nhiều.

Och det ska vara hårda regler för dem som kommit hit. Sverigedemokraterna säger ofta att Sverige kan spara pengar genom att stoppa invandringen. Pengarna ska bland annat gå till vården av gamla i stället.

Và phải có những quy định cứng rắn cho những người  đến đây. Đảng Dân chủ Thụy Điển thường nói rằng Thụy Điển có thể tiết kiệm tiền bằng cách ngăn chặn nhập cư. Thay vào đó số tiền này sẽ là một phần dành cho việc chăm sóc người già.

Sverigedemokraterna gillar inte EU. De vill att svenska folket ska rösta om att lämna EU.

Đảng Dân chủ Thụy Điển không thích Liên minh Châu Âu, EU. Họ muốn người dân Thụy Điển sẽ bỏ phiếu để rời khỏi EU.

4. Miljöpartiet (Mp) – Đảng Môi trường hay còn gọi là Đảng xanh
Ledare – Người lãnh đạo: Isabella Lövin

Miljöpartiet (Mp) fick sju procent av röstarna i förra valet. För första gången fick de vara med i regeringen.

Đảng Môi trường đã nhận được bảy phần trăm số phiếu bầu trong cuộc bầu cử trước. Lần đầu tiên họ được tham gia vào chính phủ.

De styr Sverige tillsammans med Socialdemokraterna.

Họ kiểm điều hành Thụy Điển cùng với Đảng Dân chủ Xã hội.

Miljöpartiet startade på 1980-talet. De som startade partiet tyckte att politiken handlade för lite om miljö. De tyckte att miljön var den viktigaste frågan för framtiden.

Đảng Môi trường bắt đầu vào những năm 1980. Những người bắt đầu đảng này nghĩ rằng chính trị liên quan quá ít về môi trường. Họ nghĩ rằng môi trường là vấn đề quan trọng nhất cho tương lai.

Sedan dess har partiet blivit större. All fler människor tycker att miljön och klimatet är viktiga.

Kể từ đó, đảng này đã trở nên lớn mạnh hơn. Ngày càng có nhiều người nghĩ rằng môi trường và khí hậu là quan trọng.

Miljöpartiet vill göra det lättare för människor att leva på ett sätt som inte skadar miljön. De tycker att nya jobb ska vara med sådant som är bra för miljön och klimatet.

Đảng Môi trường muốn làm cho nó dễ dàng hơn để mọi người sống theo một cách không gây hại cho môi trường. Họ nghĩ rằng công việc mới nên tốt cho môi trường và khí hậu.

Miljöpartiet vill att EU ska göra mer för miljön och för att hjälpa flyktingar.

Đảng Môi trường muốn Liên minh Châu Âu, EU sẽ làm nhiều thứ hơn cho môi trường và giúp đỡ những người tị nạn.

5. Centerpartiet (C) – Đảng Trung tâm
Ledare – Người lãnh đạo: Annie Lööf

Centerpartiet (C) fick sex procent av rösterna i förra valet. De är med i gruppen Alliansen tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Đảng Trung tâm đã nhận được sáu phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử cuối cùng. Họ thuộc nhóm Liên minh cùng với các đảng Dân chủ, đảng Tự do và đảng Dân chủ Thiên chúa giáo.

Centerpartiet startade för hundra år sedan. Det var böndernas parti. De har alltid fått flest röster av människor på landbyggden. 1957 fick Centerpartiet det namn det har idag.

Đảng Trung tâm đã bắt đầu cách đây một trăm năm về trước. Đó là đảng của nông dân. Họ luôn nhận được nhiều phiếu bầu nhất của người dân ở các vùng nông thôn. Vào năm 1957, Đảng Trung tâm đã có cái tên này cho đến ngày hôm nay.

På 1970-talet var Centerpartiet som störst. Då fick de en fjärdedel av rösterna. Numera är Centerpartiet ett av de minsta partierna i riksdagen.

Trong những năm 1970, Đảng Trung tâm là lớn nhất. Sau đó, họ nhận được một phần tư số phiếu bầu. Ngày nay, Đảng Trung tâm là một trong những đảng nhỏ nhất trong quốc hội.

Centerpartiet kämpar fortfarande för bönder och andra små företag. De vill ha låga skatter och hjälpa företagen på andra sätt. En annan viktig fråga för dem är miljön och klimatet.

Bên trung tâm vẫn đang đấu tranh cho nông dân và các doanh nghiệp nhỏ khác. Họ muốn thuế thấp và giúp các công ty theo những cách khác. Một vấn đề quan trọng khác đối với họ là môi trường và khí hậu.

Centerpartiet vill inte att EU ska bestämma för mycket. EU ska jobba med frågor som fred, handel och klimatet.

Đảng Trung tâm không muốn Liên minh Châu Âu, EU sẽ quyết định quá nhiều. EU sẽ làm việc với các vấn đề như hòa bình, thương mại và khí hậu.

6. Vänsterpartiet (V) – Đảng cánh tả
Ledare – Người lãnh đạo: Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiet (V) fick nästan sex procent av rösterna i förra valet.

Đảng cánh tả đã nhận được gần sáu phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử trước.

De arbetar med partierna i regeringen, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Họ làm việc với các Đảng trong chính phủ, Đảng Môi trường và Đảng Dân chủ xã hội.

Vänsterpartiet startade för hundra år sedan. De startade partiet ville ha en stor förändring i samhället. De ville att arbetarna skulle ha makten. Fram till 1990 hette partiet Vänsterpartiet kommunisterna.


Đảng cánh tả đã bắt đầu một trăm năm trước. Những người khởi đầu đảng này muốn có một sự thay đổi lớn trong xã hội. Họ muốn các công nhân/ những người làm công có quyền lực. Cho đến năm 1990, Đảng cánh trái còn có tên là Cộng sản.

Vänsterpartiet har alltid varit ett av de minsta partierna i Sveriges riksdagen.

Đảng cánh tả luôn là một trong những đảng nhỏ nhất trong quốc hội Thụy Điển.

Det viktigaste frågan för Vänsterpartiet är att minska skillnaderna mellan rika och fattiga. De vill inte att företag ska tjäna pengar på skolor och sjukhus. De vill att pengarna ska gå till att göra skolorna och vården bättre.

Vấn đề chính của Đảng cánh tả là làm giảm sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Họ không muốn các doanh nghiệp kiếm tiền cho trường học và bệnh viện. Họ muốn số tiền đó sẽ dùng vào việc làm cho trường học và y tế tốt hơn.

Vänsterpartiet gillar inte EU. Partiet tycker att EU är dåligt för demokratin och vill inte att EU ska få mer makt.

Đảng cánh tả không thích EU. Đảng này cho rằng EU là không tốt cho dân chủ và không muốn EU sẽ có được nhiều quyền lực hơn nữa.

7. Folkpartiet Liberalerna (Fp) – Đảng Tự do
Ledare – Người lãnh đạo: Jan Björklund

Liberalerna (Fp) fick lite mer än fem procent i förra valet. De samarbetar med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i gruppen Alliansen.

Đảng Tự do đã nhận được hơn năm phần trăm trong cuộc bầu cử lần trước. Họ hợp tác với các Đảng Ôn hoà, Đảng Trung tâm và Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trong Nhóm Liên minh.

Liberalerna startade på 1930-talet. Partiet hette då Folkpartiet. De som startade Liberaterna ville ha fritt, både för människor och företag.

Đảng Tự do bắt đầu vào những năm 1930. Đảng này đã có tên là Đảng Nhân dân. Những người bắt đầu Đảng Tự do muốn có tự do, cho cả con người và doanh nghiệp.

Liberalerna var som störst på 1950-talet. Nu är det ett av de minsta partierna i riksdagen.

Đảng Tự do đã từng là lớn nhất trong những năm 1950. Bây giờ nó là một trong những đảng nhỏ nhất trong quốc hội.

Liberalerna vill fortfarande ha en fri ekonomi och låga skatter. Men för att friheten ska fungera vill partiet satsa på militärer, poliser och ordning i skolorna.

Đảng Tự do vẫn muốn có nền kinh tế tự do và thuế thấp. Nhưng để sự tự do sẽ đi vào hoạt động thì đảng này muốn tập trung vào quân đội, cảnh sát và trật tự trong trường học.

Liberalerna gillar EU. De vill att EU jobbar för bra ekonomi i Europa och mer demokrati i världen.

Đảng Tự Do thích EU. Họ muốn EU làm việc vì nền kinh tế tốt ở châu Âu và dân chủ hơn trên thế giới.

8. Kristdemokraterna (Kd) – mình xin phép không dịch tên Đảng này ra tiếng Việt

Lưu ý: Tên Kristdemokraterna có người dịch là Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, cũng có người dịch là Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo.
Theo những thông tin mình tìm hiểu được thì “Krister = thiên chúa giáo”, nhưng hồi xưa đảng này thành lập từ những người đạo tin lành Thụy Điển có những câu hỏi về học đạo cho những em học sinh ở trường học. Tuy nhiên đảng này bây giờ không có gì dính dáng đến Svenska kyrka hay những người krister nữa. Chính vì vậy, tốt hơn hết chúng ta nên gọi Đảng này bằng tên tiếng Thụy Điển thay vì dịch ra Tiếng Việt để tránh sự hiểu lầm không đáng có về những chủ trương, chính sách và đường lối hoạt động.

Ledare – Người lãnh đạo: Ebba Busch Thor

Kristdemokraterna (Kd) fick nästan fem procent av rösterna i förra valet. De samarbetar med partierna Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna i gruppen Alliansen.

Đảng Kristdemokraterna đã nhận được gần năm phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử trước. Họ hợp tác với Đảng Ôn hoà, Đảng Trung tâm và Đảng Tự do trong nhóm Liên minh.

Kristdemokraterna startade på 1960-talet. De som startade partiet ville att religionen kristedom skulle vara viktigare i politiken.

Đảng Kristdemokraterna giáo bắt đầu vào những năm 1960. Những người bắt đầu đảng muốn đạo thiên chúa giáo trở nên quan trọng hơn trong chính trị.

Partiet kom in i riksdagen första gången år 1991. Sedan dess har det varit ett av de minsta partierna i riksdagen.

Đảng này bước vào trong chính phủ lần đầu tiên vào năm 1991. Kể từ đó nó đã là một trong những bên nhỏ nhất trong chính phủ.

Nu för tiden pratar partiet inte så mycket om religionen. De pratar mer om att barn och gamla ska ha det bra.
En viktig fråga för partiet är trygghet. De vill ha fler poliser och hårda straff.

Ngày nay, đảng này không nói nhiều về tôn giáo. Họ nói nhiều hơn về việc trẻ em và người già sẽ được những điều tốt đẹp.
Một vấn đề quan trọng đối với đảng này là sự an toàn. Họ muốn có thêm cảnh sát và sự trừng phạt nặng hơn.

Kristdemokraterna tycker att EU bestämmer för mycket idag. Men partiet gillar att EU har regler för miljö, invandring och handel.

Đảng Kristdemokraterna nghĩ rằng EU quyết định quá nhiều thứ hiện nay. Nhưng đảng này thích việc EU có các quy định về môi trường, nhập cư và thương mại.

Xem thêm bài viết Những điều nên biết về Bầu cử ở Thụy Điển tại đây.

Nguồn: 8sidor

Người dịch: Karin Nga Do

Cộng tác viên phần suy nghĩ của các Đảng về EU – Minh Châu.

Ngoài ra, các bạn có thể tự học tiếng Thụy Điển qua các chuyên mục sau đây của mình:

10 bài học cơ bản cho người mới bắt đầu tại đây.

Ngữ Pháp: Danh từ, Động từ, Tính từ, Giới từ, Đại từ, Huvudsats, Bisats,… tại đây.

10 mẹo học tiếng Thụy Điển nhanh nhất tại đây.

Tài liệu tự học Online miễn phí để ôn thi SFI, tự luyện phát âm tại đây.

Tự học giao tiếp tiếng Thụy Điển, giao tiếp ngành Nail, Nhà hàng, Bệnh viện căn bản tại đây.

Học tiếng Thụy Điển qua những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu và gia đình tại đây.

Học tiếng Thụy Điển qua lời bài hát tại đây.

Từ vựng căn bản tiếng Thụy Điển tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *