Về Thụy Điển

Những điều nên biết về bầu cử ở Thụy Điển

Allt du bör veta om valet i Sverige

Những điều bạn nên biết về cuộc bầu cử ở Thụy Điển.

1. Val i Sverige – Bầu cử ở Thụy Điển

Sverige är ett demokratiskt land. Folket bestämmer genom att rösta vart fjärde år andra söndagen i September.  Därför är det den 9 september 2018 val i Sverige igen. Det blir val till riksdagen, landsting och kommuner.

Thụy Điển là một quốc gia dân chủ. Người dân quyết định thông qua việc bỏ phiếu bốn năm một lần vào Chủ Nhật thứ hai của tháng 9. Vì thế ngày 9 tháng 9 năm 2018 sẽ lại là ngày bầu cử ở Thụy Điển. Sẽ có các cuộc bầu cử cho quốc hội, các hội đồng Hạt và hội đồng Thành phố.

2. Vad gör riksdagen, landsting och kommuner? – Quốc hội, các hội đồng Hạt và hội đồng Thành phố làm gì?

Riksdagen och regering styr över hela landet, över hela kommuner och landsting. De bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan kommun och landsting exempelvis. De styr även över militären och våra lagar.

Quốc hội và chính phủ điều hành cả đất nước, toàn thể các hội đồng Thành phố và các hội đồng Hạt. Họ quyết định cách phân bổ tiền giữa các thành phố và các Hạt, chẳng hạn. Họ cũng kiểm soát quân đội và luật pháp của chúng ta.

Landsting är en samling av flera kommuner som styr över saker som påverkar flera kommuner som hälso och sjukvård, kollektivtrafik, tandvård, kultur och utbildning.

Hội đồng Hạt là một tập hợp của một số thành phố để kiểm soát những thứ có ảnh hưởng đến một số thành phố như chăm sóc sức khỏe (y tế), giao thông công cộng, chăm sóc nha khoa, văn hóa và giáo dục.

Kommun är en mindre geografisk plats med flera orter och städer. En kommun styr över sånt som är viktigt lokalt som skola, socialvård, vatten och avlopp, renhållning osv.

Đô thị hay hội đồng thành phố (tự trị) là một vùng địa lý nhỏ với một số thị trấn và thành phố. Một hội đồng Thành phố kiểm soát những điều quan trọng tại địa phương, chẳng hạn như trường học, chăm sóc xã hội, nước và thoát nước, làm sạch, vv

3. Vem får rösta? – Ai có thể bỏ phiếu bầu cử?

 Alla svenska medborgare över 18 år får rösta i valet till riksdagen.

Tất cả công dân Thụy Điển trên 18 tuổi có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử cho quốc hội.

Du behöver bara ha bott i Sverige i tre år för att få rösta i valet till kommun
och landsting.

Bạn chỉ cần sống ở Thụy Điển ba năm thì sẽ có quyền bỏ phiếu bầu trong cuộc bầu cử cho hội đồng thành phố và hội đồng Hạt.

(Källa – Nguồn: http://8sidor.se/nasta-val-ar-ar-2018/ )

4. Hur röstar man? – Làm thế nào để bạn bỏ phiếu?

När man röstar måste man gå till vallokal. Man väljer valsedlar som har olika färger, vit för kommunen, blå för landtinget och gul för riksdagen. Man tar också valkuvert.

Khi bạn bỏ phiếu, bạn phải đến nơi bầu cử. Bạn chọn các phiếu bầu có màu sắc khác nhau, màu trắng cho hội đồng Thành phố, màu xanh cho hội đồng Hạt và màu vàng cho Quốc hội. Bạn lấy cả phong bì bỏ phiếu nữa nha.

vit för kommunen, blå för landtinget och gul för riksdagen

När du röstar måste du visa ditt id-kort, pass eller körkort.

Khi bầu cử bạn phải xuất trình thẻ chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc là giấy phép lái xe.

Du får kuvert som du ska stoppa valseddarna i. Valen i Sverige är hemliga. Ingen ska veta vilket parti du röstar på.

Bạn sẽ nhận được phong bì để đựng các lá phiếu, Bầu cử ở Thụy Điển thì bí mật. Không ai biết bạn đang bỏ phiếu cho đảng nào.

Kuvertet klistrar du igen innan du lämnar dem till röstmottagare som sitter vid bordet i vallokalen.

Phong bì sẽ dán lại trước khi bạn nộp cho người thu phiếu bầu ngồi ở bàn tại nơi bầu cử.

På en del av valsedlar finns politikernas namn. Du kan sätta kryss framför ett namn om det är någon politiker du gillar extra mycket. Den som får många kryss har större chans att bli vald.

Một phần của phiếu bầu có chứa tên của các chính trị gia. Bạn có thể đánh dấu chéo trước một cái tên nếu đó là một chính trị gia mà bạn rất thích. Người nhận được nhiều dấu chéo có cơ hội trúng cử cao hơn.

Det går också att rösta i förväg på platser som kommunen ordnar. Då måste du ta med dig ditt röstkort och id-kort. Du kan börja rösta 18 dagar före valet.

Bạn cũng có thể bỏ phiếu trước tại các địa điểm do Hội đồng Thành phố/ đô thị tổ chức. Bạn phải mang theo thẻ bầu cử và thẻ chứng minh nhân dân của mình. Bạn có thể bắt đầu bỏ phiếu trước cuộc bầu cử 18 ngày.

5. Partier i riksdagen – Các đảng trong quốc hội

I riksdagen finns det 349 platser. De senaste åtta åren har åtta partier haft politiker i riksdagen.

Trong Quốc hội có 349 chỗ ngồi. Trong tám năm gần đây, tám đảng đã có các chính trị gia trong Quốc hội.

Så här många politiker har varje parti just nu. – Đây là số chính trị gia của mỗi đảng hiện nay:

Socialdemokraterna (S) : 113 (Đảng Dân chủ Xã Hội)
Moderaterna (M) : 83 ( Đảng Ôn hoà)
Sverigedemokraterna (Sd) : 42 (Đảng Dân chủ Thụy Điển)
Miljöpartiet (Mp) : 25 (Đảng Môi trường hay còn gọi là Đảng xanh)
Centerpartiet (C) : 22 (Đảng Trung tâm)
Vänsterpartiet (V) : 21 (Đảng cánh tả)
Folkpartiet Liberalerna (Fp) : 19 (Đảng Tự do)
Kristedemokraterna (Kd) : 16 (Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo)

För att få platser i riksdagen behöver partierna över 4 procent av rösterna.

Để có được chỗ ngồi trong quốc hội, các đảng cần nhiều hơn bốn phần trăm phiếu bầu.

Du kan läsa mer om de här partierna här.

Bạn có thể đọc thêm về các Đảng này tại đây.

Nguồn: 8sidor – Valet 2018

Dịch: Karin Nga DoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *